អន្វេស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ន-វេស បា.; សំ. ( ន. ) (< អនុ “តាម; រឿយ​ៗ”, ឧ > វ + ឯស, ឯសន ឬ ឯសនា “ការ​ស្វែង​រក”, អន្វេឞ ឬ អន្វេឞណ) ការ​ស្វះស្វែង​តាម​រក; ការ​ខំ​ប្រឹង​រក : ធ្វើ​អន្វេស (បើ​បុគ្គល​ជា អន្វេសក, អន្វេសិកា “អ្នក​ស្វែង​រក”) ។ អន្វេសន៍ អន្វេសនា