អភិវឌ្ឍន៍

ពីWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកទឹកផុស
  2. ភូមិនៃឃុំប៉ាលហាល
  3. ភូមិនៃសង្កាត់កាចាញ
  4. ភូមិនៃឃុំអន្លង់វែង
  5. អតីតភូមិនៃឃុំអូរស្មាច់
  6. ភូមិនៃសង្កាត់អូរស្មាច់