អមនុស្សកន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផ្លូវ​លំបាក​ព្រោះ​អមនុស្ស​មាន​យក្ស​ជាដើម