អម្រិន្ទបូរ

ពីWiktionary
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាជាន់ដើម ក្រោយមកជាខេត្តបរិបូរណ៍ ហើយបច្ចុប្បន្នមានទំហំប៉ុនស្រុកបរិបូរណ៍ ក្នុងខែត្រកំពង់ឆ្នាំង។