អម្រឹត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អំ-រ៉ិត មើល​ពាក្យ អមត ឬ អមតៈ ។ អម្ឫត