អយ្យកោ

ដោយWiktionary

អ័យ-យ៉ៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ អយ្យក ។