អលង្ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈលុង់-កា បា.; សំ. ( ន. ) (អលំ--) ដូច​គ្នា​នឹង អលង្ករណ៍ ដែរ ។ វចនាលង្ការ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ វចន ឬ វចនៈ) ។