អលិង្គ

ដោយWiktionary

អៈលិង ឬ- -លឹង សំ. បា. ( គុ. ឬ ន. ) ដែល​មិន​ប្រាកដ​ជា​លិង្គ​អ្វី; ដែល​មិន​មាន​គ្រឿង​សម្គាល់ ។ សព្ទ​ដែល​ឥត​ភេទ គឺ​សព្ទ​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភេទ​ប្រុស, ភេទ​ស្រី​ឬ​ភេទ​ខ្ទើយ​ឡើយ : និបាត​សព្ទ​ទាំងអស់ ដូច​ពាក្យ​ថា ផង, ក្តី, ក៏​ដោយ, ដែរ, ទោះ, ទោះបី, បើ ជាដើម ជា អលិង្គ (ព. វ. សំ. បា.)។ សម្រាប់​ភាសា​ខ្មែរ, ពាក្យ​ថា បង, ប្អូន, កូន, ចៅ, សេះ, ដំរី ជាដើម​ជា​ អលិង្គ ព្រោះ​ពុំ​ទាន់​ប្រាកដ​ជា​ភេទ​អ្វី​នៅ​ឡើយ, លុះ​តែ​មាន​ពាក្យ​ថា ប្រុស, ស្រី, ឈ្មោល, ញី មក​ផ្សំ​ផង ទើប​ប្រាកដ​ថា​ជា បុំ​លិង្គ ឬ ឥត្ថី​លិង្គ សម្រាប់​ជាតិ​លិង្គ (ព. វ.) ។