អវកាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អៈវៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឱកាស ។
  2. (ផែនដីវិទ្យា) cosmos ផ្នែកក្រៅពីមណ្ឌលបរិយាកាសនានារបស់ផែនដី។