អស្សុជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដូច​គ្នា​នឹង អស្ស​យុជ (ម. ព. អស្វ​យុជ) ។