អាការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ៈ ឬ-ការ ឬក៏ កា សំ. បា. ( ន. ) គ្រឿង​សម្គាល់, លក្ខណៈ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់, ជា​គ្រឿង​សង្កេត; រូប​រាង, ទ្រង់ទ្រាយ; ភិនភេទ, ភិនភាគ; វិធី, បែប​បទ, បែប​ភាព, លំនាំ; ទំនង; ឫកពា, កិរិយា; សភាព; គុណ​សម្បត្តិ : អាការ​រោគ, ចេញ​អាការ​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ល្អ​ឬ​អាក្រក់ ។ ចំណែក​ឬ​អវយវៈ​តូច​ធំ​របស់​រូប​កាយ : បព្វជិត​គួរ​ពិចារណា​អាការ ៣២ មាន​សក់, រោម, ក្រចក, ធ្មេញ, ស្បែក​ជាដើម​ឲ្យ​ឃើញ​ជាក់​ច្បាស់​ថា​ជា​បដិកូល ។ អាការ​កិរិយា ឫកពា​កិរិយា, លំនាំ​សមសារ ។ អាការ​សណ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់, បែប​ភាព​ច្បាស់​លាស់ : មាន​អាការសណ្ឋាន​ល្មម​ឲ្យ​ស្គាល់​បាន ។ល។