អាកាសធាតុ

ដោយWiktionary

(ភូមិសាស្ត្រ) climate, cloma លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស និង បាតុភូតឧតុភូតមធ្យមនៃរដូវទាំងអស់របស់តំបន់ណាមួយដែលពិនិត្យឃើញរយៈពេលយូរឆ្នាំ។ លក្ខខណ្ឌបរិយាកាសមានសម្ពាធបរិយាកាស សីតុណ្ហភាព សូរ្យការ សំណើម ទឹកភ្លៀង ពពក ខ្យល់។ អ្នកជំនាញភូមិវិទ្យាបានបែងចែកអាកាសធាតុជាប្រាំក្រុមគឺ៖ ១-អាកាសធាតុក្ដៅ ២ អាកាសធាតុក្បែរត្រូពិច ៣ អាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរ ៤ អាកាសធាតុត្រជាក់ ៥ អាកាសធាតុភ្នំ។