អាកាសវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

aerology, aérologie ផ្នែកមួយនៃឧតុភូតវិទ្យាដែលសិក្សាអំពីលក្ខណៈនៃស្រទាប់ខ្ពស់ៗរបស់បរិយាកាស។