អាក្រក់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មិន​ល្អ, ពុំ​ប្រសើរ, ពុំ​ប្រពៃ : អំពើ​អាក្រក់, រូប​អាក្រក់, ចិត្ត​អាក្រក់ ។ ព. ផ្ទ. ល្អ ។