អាគារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--គារៈ, --គា បា. ( ន. ) អ្នក​ដែល​មាន​ផ្ទះ ឬ​អ្នក​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​ដោយ​ផ្ទះ​សំបែង (គ្រហស្ថ) ។ ព. ផ្ទ. អានាគារ, អនាគារិយ, បព្វជិត ។ សំ. អាគារ ប្រែ​ត្រឹមតែ​ថា “ផ្ទះ” ដូច​ជា អគារ ដែរ​ក៏​មាន ។ អាគារ​ធម៌ ឬ អាគារិយ-- ធម៌​សម្រាប់​គ្រហស្ថ (ព. ផ្ទ. អនាគារ​ធម៌ ឬ អនាគារិយ​ធម៌) ។ អាគារ​វិន័យ ឬ អាគារិយ-- វិន័យ​សម្រាប់​គ្រហស្ថ, ច្បាប់​គ្រហស្ថ (ព. ផ្ទ. អានាគារ​វិន័យ ឬ អនាគារិយ​វិន័យ) ។ល។ អាគារិយ