អាគ្នេយ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( គុ. ) (អាគ្នេយ; ប្រើ​ជា អាគនេយ្យ) ដែល​ទាក់ទង​ដោយ​អគ្និ, ដែល​ជា​របស់​អគ្និ​ទេព ។ ន. ទិស​ដែល​អគ្និ​ទេព​គ្រប់គ្រង គឺ​ទិស​តូច​ជា​ចន្លោះ​នៃ​ទិស​បូព៌​និង​ទិស​ទក្សិណ : ទិស​អាគ្នេយ៍ ។