អាជីវកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់បុគ្គល ដែលមានគោលបំណងទាញយកប្រាក់ចំណូលអំពីផលិតកម្ម និងការផលិត និងលក់ទំនិញការផ្គត់ផ្គង់សេវា ភតិសន្យាឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត ។