អាជ្ញាករ

ដោយWiktionary

អាជ្ញាករ [ʔaacɲaa kɑɑ] : one who follows / carries out orders


មើលពាក្យ អាជ្ញា