អាជ្ញាករ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាករ [ʔaacɲaa kɑɑ] : one who follows / carries out orders


មើលពាក្យ អាជ្ញា