អាជ្ញាគតិ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាគតិ [ʔaacɲaa keaʔteʔ] : common law

មើលពាក្យ អាជ្ញា