អាជ្ញាបកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាបកៈ [ʔaacɲaa -----] : person who gives orders, person in command

មើលពាក្យ អាជ្ញា