អាជ្ញាបទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាបទ [ʔaacɲaa bɑt] : law, rules

មើលពាក្យ អាជ្ញា