អាជ្ញាអង្កេត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាអង្កេត [ʔaacɲaa ʔɑŋkeɛt] : investigator

មើលពាក្យ អាជ្ញា