អាជ្ញាអង្កេត

ដោយWiktionary

អាជ្ញាអង្កេត [ʔaacɲaa ʔɑŋkeɛt] : investigator

មើលពាក្យ អាជ្ញា