អាណានិគមនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ច្បាប់, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ) colonialism ទម្រង់ដោយឡែកមួយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយឬលទ្ធិ និង ការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ដែលនៅក្នុងនោះមហាអំណាចមានលក្ខណៈរឹងប៉ឹងទៅបានដោយសារការឈ្លានពាន ការកាន់កាប់ទឹកដី និង ប្រជាជននៃប្រទេសដែលគេហៅថា ប្រទេសអាណានិគម។ ឧ. នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៨៦៣ បារាំងបានដាក់អាណាព្យាបាលនៅ ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការចុះនូវសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះបាទនរោត្តម។ ក្រោយមកទៀតរូបភាពអាណាព្យាបាលនេះត្រូវបានដូរមកជាអាណានិគមវិញ តាមរយៈការចុះសន្ធិសញ្ញាមួយថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤។