អាន

ពីWiktionary

( កិ. ) មើល​ថា​តាម​អក្សរ : អាន​បាលី, អាន​សំបុត្រ ។ សំលៀង, សំលៀង​ឲ្យ​មុត (ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ដាវ​និង​ព្រះ​ខ័ន ឬ​លំពែង) : អាន​ដាវ, អាន​ព្រះ​ខ័ន (អាន​ព្រះ​ខ័ឌ្គ) គឺ​សំលៀង​ដាវ​ឬ​ព្រះ​ខ័ន ។

( ន. ) កែប​សេះ (ច្រើន​ហៅ​កែប​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ស្បែក​ឬ​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ​ហៅ​កែប​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ គឺ​លុង​សាច់​ឈើ​ស្រាល​ៗ​ធ្វើ) : អាន​សេះ (ស. ល. ហៅ​កែប​សេះ​គ្រប់​បែប​ថា អាន ដូច​គ្នា) ។

អាន --ន៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) ខ្យល់​ដក​ដង្ហើម​ចេញ, ដង្ហើម​ចេញ, អស្សាសៈ (ជា​គូ​គ្នា​នឹង​ អាបាណ “ខ្យល់​ដក​ដង្ហើម​ចូល, បស្សាសៈ; អានាបាណ” (< អាន + អាបាណ) “ដង្ហើម​ចេញ​និង​ដង្ហើម​ចូល”; ហៅ អានាប្រាណ ក៏​បាន) ។ អានៈ