អានុភាព

ពីWiktionary
  1. បា. ( ន. ) (អានុភាវ) អំណាច;
  2. តេជះ;
  3. សេចក្ដី​អង់អាច, សេចក្ដី​ក្លាហាន : មាន​អានុភាព​ច្រើន, អានុភាព​នៃ​គុណ​បុណ្យ ។ សព្ទ​នេះ​ច្រើន​ប្រើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ចុង​សព្ទ​ដទៃ តាម​គួរ​ដល់​ការ​ប្រកប, ដូច​ជា គុណានុភាព, បុញ្ញានុភាព, ពលានុភាព, ឥទ្ធានុភាព ឬ ឫទ្ធានុភាព “អានុភាព​នៃ​គុណ, --នៃ​បុណ្យ, --នៃ​កម្លាំង, --នៃ​ឫទ្ធិ” ជាដើម ។
  4. (ច្បាប់) effect, effet ជនគតិយុត្ត ដែលកើតចេញពីលិខិតគតិយុត្តដូចជា កិច្ចសន្យា ច្បាប់សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាល។ល។