អាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​អន់​ឬ​តិច​ពន្លឺ, អន់​សម្បុរ; ថយ​លម្អ, មិន​រុងរឿង; ថោក, ថោក​ថយ; សាប​រលាប, ទន់​ទាប; ខ្យោយ, ទន់​ខ្យោយ; តិច, តិច​ផ្លូវ​ដឹង, យឺត​ក្រ​យល់; ដែល​ឥត​គេ​រាប់ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ស្រអាប់, អប្ប, អ័ព្ទ ឬ អ័ក្រ ផង) ។ អាប់​គំនិត ឬ គំនិត​អាប់ ខ្សោយ​គំនិត ឬ គំនិត​ខ្សោយ, គំនិត​តិច ។ អាប់​ជាតិ ថោក​ជាតិ ។ អាប់​ប្រាជ្ញា ឬ ប្រាជ្ញា​អាប់ ខ្សោយ​ប្រាជ្ញា ឬ​ប្រាជ្ញា​ខ្សោយ, ប្រាជ្ញា​តិច, ប្រាជ្ញា​អន់ (ម. ព. អប្ប​បញ្ញា ក្នុង​ពាក្យ អប្ប ផង) ។ អាប់​មុខ ដែល​មាន​មុខ​អាប់​អន់, មិន​រីក​មុខ (ព្រោះ​មាន​សេចក្ដី​អៀន​ខ្មាស​ក្នុង​កណ្តាល​ជំនុំ​ជាដើម) ។ អាប់​រស្មី ទន់​ខ្សោយ​ថយ​រស្មី; អន់​រស្មី ។ អាប់​អន់ ឬ អន់​អាប់ ទន់​ខ្សោយ​ថយ​លម្អ ។ អាប់​អួ ឬ អួអាប់ សុកមម៉ុក ពុំ​ស្អាត, ពុំ​ស្រឡះ, កខ្វិកកខ្វក់, គគ្រិចគ្រគ្រក់ ។ អាប់​អូន ឬ អាប់​ឱន ដែល​អាប់​អន់​ទន់​ទាប; ដែល​ខ្វះ​លម្អ, ខ្វះ​ស្រី​សួស្ដី; ថយ​ថោក (ម. ព. អូន ឬ ឩន និង ឱន ផង) ។ល។

( កិ. ) ផាត់​ប្រាក់​កាក់​ឬ​លុយ​ឲ្យ​ទៅ​អ្នក​ទិញ : ខ្ញុំ​ទិញ​នំ​អ្នក ២៥ សេន ខ្ញុំ​ឲ្យ​ប្រាក់​១​រៀល​ទៅ​អ្នក ត្រូវ​អ្នក​អាប់ ៧៥ សេន​មក​ឲ្យ​ខ្ញុំ (ពាក្យ​សាមញ្ញ​ទំនើប​ថ្មី) ។