អាមាតិសារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ា-- សំ. បា. ( ន. ) (< អាម “ឆៅ” + អតិសារ “ជំងឺ​មួល, ជំងឺ​មួល​ឈាម”) ជំងឺ​មួល (ព្រោះ​ទាស់​ចំណី​ណា​មួយ​មាន​អាហារ​ឆៅ​ជាដើម) ។