អាល់បានី

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

អាល់បានី

  1. ប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍។ ឈ្មោះផ្លូវការ: សាធារណរដ្ឋអាល់បានី (Republika e Shqipërisë)។ Albanie, Albania
  2. (ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ) អាល់បានីកូកកាស់ស៊ុស
  3. ជនមកពីអាល់បានី រឺក៏ដើមកំណើតអាល់បានី
  4. ពួកភាសាដែលបាននិយាយដោយជនអាល់បានី ដើមឡើយបាននិយាយនៅអាល់បានីនិងកុសសាវ៉ូ។ (ក្រមភាសាអ.ម.អ.: alb/sqi/sq (Tosk), aln (Gheg), aat (Arvanitika), aae (Arbëresh))
  5. អ្នកស្រុកនៃអាល់បានីកូកកាស់ស៊ុស។ ជនជាតិអ៊ុដឌីដែលមានដើមកំណើតពីពួកគេ។