អាសយដ្ឋាន

ដោយWiktionary
  1. --សៈយ៉ាត់-ឋាន បា. ( ន. ) ទី​សម្រាប់​នៅ​អាស្រ័យ, លំនៅ​នៃ​ជន​ណា​មួយ;
  2. ទី​នៅ​អាស្រ័យ​ដែល​គេ​សរសេរ​កា​ខ្នង​ស្រោម​សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​ឲ្យ​បុគ្គល​ណា​មួយ : សូម​សរសេរ​កា​ខ្នង​ស្រោម​សំបុត្រ តាម​អាសយដ្ឋាន​របស់​ខ្ញុំ​ដូច្នេះ... (បារ. Adresse, អ. address) ។
  3. (ភូមិវិទ្យា) ការបង្ហាញឬការចង្អុលជាក់លាក់នូវទីកន្លែងណាមួយ។ អាសយដ្ឋានអាចប្រើជាកូអ័រដោណេ (រយៈទទឹងនិងរយៈបណ្ដោយ) លេខដាក់ជាក់លាក់នៅតាមផ្លូវ (ផ្ទះលេខ...) ចំណុចចង្អុលណាមួយក្នុងផែនទី (ខាងកើតផ្សារ ...) ឈ្មោះហៅកន្លែងណាមួយ (ភូមិដើមអំពិល ភូមចាម...) ជាដើម។