អាសយដ្ឋាន

ដោយWiktionary

--សៈយ៉ាត់-ឋាន បា. ( ន. ) ទី​សម្រាប់​នៅ​អាស្រ័យ, លំនៅ​នៃ​ជន​ណា​មួយ; ទី​នៅ​អាស្រ័យ​ដែល​គេ​សរសេរ​កា​ខ្នង​ស្រោម​សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​ឲ្យ​បុគ្គល​ណា​មួយ : សូម​សរសេរ​កា​ខ្នង​ស្រោម​សំបុត្រ តាម​អាសយដ្ឋាន​របស់​ខ្ញុំ​ដូច្នេះ... (បារ. Adresse, អ. address) ។