អាសាឍ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សាត សំ.; បា. ( ន. ) (អាឞ‌ាឍ; អាសាឡ្ហ) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៨ នៃ​ចន្ទគតិ​កាល : ខែ​អាសាឍ (ប្រើ​ក្លាយ​ជា អាសាធ ក៏​មាន; ហៅ អាសាឍ​មាស ឬ អាសាឡ្ហ​មាស ក៏​បាន “ខែ​អាសាឍ”) ។ បើ​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​លើក​ខែ (តាម​អំណាច​ចន្ទគតិ) ត្រូវ​លើក​ត្រង់​ខែ​អាសាឍ​នេះ​ឲ្យ​ជា​ពីរ​ខែ, ខែ​អាសាឍ​មុន​ហៅ បឋមាសាឍ (ប៉ៈឋៈម៉ា--) ឬ ប្រថមាសាឍ (ប្រៈ ថៈម៉ា--) “អាសាឍ​ទី ១”, ខែ​អាសាឍ​ក្រោយ​ហៅ ទុតិយាសាឍ ឬ ទ្វិតីយាសាឍ “អាសាឍ​ទី​២”; មាន ៣០ ថ្ងៃ​ដូច​គ្នា​ទាំង​ពីរ​ខែ ។ ឈ្មោះ​នក្សត្រឫក្ស​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ឈើ​ច្រត់, មាន ២ យ៉ាង​គឺ បុញ្វសាឍ ឬ បុញ្វសាឡ្ហ “ផ្កាយ​អាសាឍ​មុន” (ផ្កាយ​ទី ១៨), ឧត្តរាសាឍ ឬ ឧត្ដរាសាឡ្ហ “ផ្កាយ​អាសាឍ​ក្រោយ” (ផ្កាយ​ទី ១៩), រួម​នក្សត្រឫក្សទាំង ២ នេះ​ហៅ​ថា​អាសាឍា ឬ អាសាឡ្ហា ។