អាស៊ី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (អាហ្ស‌៊ី Asie) ឈ្មោះ​មហា​ទ្វីប​មួយ ក្នុង​ចំនួន​មហា​ទ្វីប​ទាំង ៥ ក្នុង​មនុស្ស​លោក : ទ្វីប​អាស៊ី, ប្រទេស​អាស៊ី (ម. ព. មហា​ទ្វីប ផង) ។ ជាតិ​មនុស្ស​អ្នក​មាន​ពូជ​កំណើត​នៅ​ក្នុង​ទ្វីប​អាស៊ី (ទាំង​បុរស ទាំង​ស្ត្រី) ហៅ​ថា អាស្យាទិគ (បារ. Asiatique) “អ្នក​អាស៊ី” : ពួក​អាស្យា-ទិគ ។ អ្វី​ៗ​ដែល​កើត​មាន​ក្នុង​ទ្វីប​អាស៊ី​ឬ​ដែល​ជា​របស់​ជន​អ្នក​អាស៊ី ក៏​ហៅ អាស្យាទិគ ដែរ; ដំណាំ​អាស្យាទិគ, របរ​អាស្យាទិគ ។