អាហារូបករណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាហារូបករណ៍ ( -ប៉ៈ​-ក )

  • គ្រឿង​ឧបករណ៍​ដើម្បី​អាហារ;
  • ប្រាក់​ដែល​បើក​ឲ្យ​និស្សិត ដើម្បី​ទំនុកបម្រុង​ឬ​ទប់​ទល់​នឹង​ថ្លៃ​​អាហារ​ក្នុង​ពេល​កំពុង​រៀ​ន​សូត្រ ។

អាហារូបករណិក (-ប៉ៈ​កៈ​រ៉ៈ​ណិក ) អ្នក​ដែល​បាន​ទទួល​នូវ​អាហារ​រូបករណ៍ (បើស្រ្តី​ជា អាហារូបករណិកា​) ។