អាឥតកំណើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មនុស្ស​ឥត​កំណើត! (ព. ទ្រ. ម.)