អាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដូច​គ្នា​នឹង ញ៉ិម ឬ ញ៉ឹម, បឹម, អ៊ិម (ម. ព. ទាំង​នេះ) ។