អូររាំងឪ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  2. ស្រុកនៃខែត្រត្បូងឃ្មុំ