អូរឫស្សី

ពីWiktionary
 1. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល
 2. ភូមិនៃឃុំបឹងប្រាំ
 3. ភូមិនៃឃុំអូរម្លូ
 4. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
 5. ភូមិនៃឃុំអូរឫស្សី
 6. ភូមិនៃឃុំស្រែជាខាងត្បូង
 7. សង្កាត់នៃក្រុងក្រចេះ
 8. ភូមិនៃឃុំបាក់ចិញ្ចៀន
 9. អតីតភូមិនៃឃុំកូនគ្រៀល
 10. ភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀល
 11. អតីតភូមិនៃឃុំសំរោង
 12. ភូមិនៃសង្កាត់សំរោង
 13. ភូមិនៃឃុំផ្អាវ