អើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ពាក្យ​និយាយ​ឆ្លើយ​ទទួល​ព្រម, អនុលោម​តាម, មិន​ទទឹង​ទាស់​ឬ​ឆ្លើយ​ឆ្លង​តប​សម្រាប់​អ្នក​ធំ​និយាយ​ទៅ​រក​អ្នក​តូច​ឬ​សម្រាប់​មនុស្ស​ស្មើ​ភាព​និយាយ​រក​គ្នា : ម៉ែ ពីសា​រួច​ហើយ​ឬ ? --អើ !; អើ​ទៅ​ចុះ !, អើ​ត្រូវ​ហើយ !; អើ ហ្នឹង​ហើយ ! អើ បើ​ឯង​មិន​ទៅ អញ​ក៏​មិន​ទៅ​ដែរ ! ។ល។ ព. ផ្ទ. ទេ ។ អើ​ក៏ ដូច្នេះ​ក៏, យ៉ាង​ហ្នឹង​ក៏ : អើ​ក៏​គួរ​ដែរ !; អើ​ក៏​បាន​ដែរ ! ។ ចុះ ? ហ៎​ចុះ ? មើល​ហ៎ ? : អើ​ក៏​ចំណែក​ខាង​អ្នក​ តើ​អ្នក​យល់​ដូច​ម្តេច ? ។ អើ​ចុះ ? រូច​ចុះ ?, មើល​ហ៎ ? : អើ​ចុះ​បើ​គេ​មិន​ព្រម​ឲ្យ តើ​យើង​នឹង​ថា​ម៉េច ? ។ អើ​តែ​មាត់ ព្រម​តែ​មាត់ (ចិត្ត​មិន​ព្រម) ។ អើ​ឬ​ទេ ? ព្រម​ឬ​ទេ ? : ម៉េច​ហ៏ ? អើ​ឬ​ទេ ? ។ អើ​ហ្ន៎ ! យី​ហ្ន៎ ! : អើ​ហ្ន៎ ! ពុំ​គួរ​បើ​យ៉ាង​ហ្នឹង​សោះ !; អើ​ហ្ន៎ ! នេះ​ហៅ​ពេញ​ជា​ល្អ ! ។ កុំ​អាល​អើ ! កុំ​អាល​ព្រម ! ។ យីអើ ! ឬ យីអើ​ហ្ន៎ ! (ម. ព. ទាំង​ពីរ​នេះ) ។ល។