អេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខ្វារ​ស្រាល​ៗ​ដោយ​ចុង​ម្រាម​ដៃ​ឬ​ដោយ​ក្រចក​ឲ្យ​បាត់​រមាស់ : អេះ​រមាស់, អេះ​ខ្នង ។

( និ. ) ហ្ន៎; ហ៎; ហៈ; រ៉ា : អ្វី​អេះ ? អ្វី​ហ្ន៎ ?, អ្វី​ហ៎ ! ឬ​អ្វី​ហៈ ? ។ ទៅ​អេះ ទៅ​រ៉ា : បើ​មាន​ច្រើន​ទៅ​អេះ ខ្ញុំ​នឹង​ចែក​ជូន​អ្នក​ខ្លះ !; ដូច្នេះ​ទៅ​អេះ !