អំណោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ការ​ឲ្យ; អ្វី​ៗ​ដែល​ឲ្យ (កុំ​ប្រើ​ថា សេចក្ដី​អំណោយ, ការ​អំណោយ, របស់​អំណោយ ដូច្នេះ​ឡើយ; ប៉ុន្តែ​បើ​ប្រើ​ជា របស់​ជា​អំណោយ ដូច្នេះ​បាន) ។ អំណោយ​ផល ផល​ទាន: មាន​អំណោយ​ផល ។ ទទួល​អំណោយ ទទួល​របស់​ដែល​គេ​ឲ្យ​ដោយ​សទ្ធា ។ ធ្វើ​អំណោយ ឲ្យ​អ្វី​ៗ ដោយ​សទ្ធា ។ (កុំ​ប្រើ​ជា សេចក្ដី​អំណោយ, ការ​អំណោយ ដូច្នេះ​ឡើយ; ប៉ុន្តែ​បើ​ប្រើ​ស្ទើរ​ជា គុ. ថា របស់​អំណោយ ដូច្នេះ​បាន​ជា​ជំនួស របស់​ជា​អំណោយ ។ មួយ​វិញ​ទៀត គួរ​កុំ​ប្រើ​ជា កិ. តាម​សៀម ព្រោះ​សៀម​យក​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថា អំណោយ ន. នេះ​ទៅ​ប្រើ​ជា កិ. ថា អាំន្វយ អ. ថ. អាំនួយ គេ​ប្រែ​ថា អ្វយ អ. ថ. អួយ “ឲ្យ” ទីទៃ​ពី​ខ្មែរ​ស្រឡះ​ធេង) ។