អំបាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កូន​ចៃ : ចៃ​អំបាត ចៃ​និង​កូន​ចៃ ឬ​ចៃ​ធំ​និង​ចៃ​តូច ។ គុ. (ព. ប្រ.) ដែល​មាន​រូប​តូច​ពេក​ខុស​ពី​គេ : មនុស្ស​អំបាត, សេះ​អំបាត (ព. ព.) ។ ដែល​ថយ​ថោក, តូច​ទាប, សាបរលាប : មនុស្ស​អំបាត (ព. ម.) ។