អំបូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អម្បូរ) ។

  1. family, famille ផ្នែកសំខាន់នៃវគ្គីសាស្ត្រស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីលំដាប់។ ឧ. វីរុសជំងឺអុតក្ដាមស្ថិតក្នុងសន្តានពីគ័រណាវីរីដេ (picornaviridae)។