អំពិលទឹក

ពីWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
  2. ភូមិនៃឃុំអំពិលទឹក
  3. ភូមិនៃឃុំចាន់សែន
  4. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
  5. ភូមិនៃឃុំកំពង់ភ្នំ
  6. ភូមិនៃឃុំសំបួរមាស
  7. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចាម