អំពី

ពីWiktionary

( អា. និ. ) ពី; ឯ, ខាង : អំពី​អ្វី ?, អំពី​ខ្ញុំ; ភ័យ​អំពី​មរណៈ ។ ព. ផ្ទ. ចាក ។