អ៊ីប៊្រីតកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

hybridization, hybridation ដំណើរការបង្កាត់ពូជរវាងរុក្ខជាតិ ពីរ ឬសត្វពីរដែលមានប្រភេទដូចគ្នាឬ ខុសគ្នា។