អ៊ីមែល

ដោយWiktionary

(អន្តរជាល) mail/e-mail, courrier électronique សារជាឯកសារ អក្សរ រូបភាព សំឡេងវីដេអូ ដែលត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកនានា។

  1. មធ្យោបាយបញ្ជូនឬទទួលទិន្នន័យ អក្សរ រូបភាព សំឡេង វីដេអូ ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតលើបណ្ដាញ។