អ័ព្ទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ប សំ.; បា. ( ន. ) (អព្ទ ឬ អភ្រ; អព្ភ) ពពក, ពពក​ខាប់​ឬ​ពពក​ក្រាស់; មេឃ; មេឃ​មីរ; ផ្សែង​ខាប់​ដែល​បណ្តាល​កើត​ឡើង​អំពី​អាកាស​ធាតុ ងងឹត​ដាស​ជិត​ចាក់​ភ្នែក​ពុំ​យល់​ឬ​មើល​ឃើញ​អ្វី​ៗ​ស្ទុង​ៗ​ពុំ​ប្រាកដ (ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ខាង​ក្រោយ​នេះ) : ចុះ​អ័ព្ទ​ពេញ​ទន្លេ (សរសេរ​ជា អ័ព្ភ ក៏​បាន) ។ ប្រើ​ជា​ពាក្យ​ប្រៀប​ផង​ក៏​បាន : ធូលី​ហុយ​អ័ព្ទ; ងងឹត​អ័ព្ទ (ងងឹត​ដូច​ជា​ចុះ​អ័ព្ទ); អ័ព្ទ​អន់ ឬ អន់​អ័ព្ទ; អួអ័ព្ទ ឬ អ័ព្ទអួ ។ល។ (ពាក្យ​ប្រៀប​ទាំង​នេះ​ប្រើ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គ្នា​នឹង​ពាក្យ អាប់ បាន​តាម​ដោយ​ពេញ​ចិត្ត) ។ អ័ភ្រ