អ្នកនយោបាយ

ដោយWiktionary

(នយោបាយ) politician, politicien អ្នកធ្វើការទាក់ទងនឹងការងារនយោបាយឬជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិ។ ឧ. សមាជិកព្រឹទ្ធសភា សមាជិករដ្ឋសភា សមាជិករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនយោបាយ។