អ្នកប្រើប្រាស់:タチコマ robot

ដោយWiktionary

ទំព័រគំរូ:Emergency-bot-shutoff