អ្នកប្រើប្រាស់:Jafeluv

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
fi-N Tämän käyttäjän äidinkieli on suomi.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

#REDIRECTmeta:User:Jafeluv
This page is a soft redirect.