អ្នកអង្គម្ចាស់

ដោយWiktionary
  1. ជាកូនរបស់ ព្រះអង្គម្ចាស់ និង រាស្ត្រសាមញ្ញ រឺ កូនរបស់ មាតាបិតាដែលមានឋានៈជាអ្នកអង្គម្ចាស់